Kaventuuko valta kaupungin yhtiössä?

Eduskunta on hyväksynyt lain, jonka mukaan markkinoilla muiden yritysten kanssa kilpailevat kunnalliset liikelaitokset tulee muuttaa yhtiöiksi. Lakimuutoksen taustalla ovat mm. EU-direktiivit, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n ja Helsingin seudun kauppakamarin tekemät valitukset komissiolle Palmian toiminnasta sekä hallitusohjelma, jonka mukaisesti julkisen sektorin harjoittaman elinkeinotoiminnan pelisääntöjä pyritään tarkentamaan.

Tällaisia yhtiöitettäviä liikelaitoksia Helsingin kaupungilla ovat Helsingin Satama, Palmia ja Helsingin Energia. Näiden osalta ei ole epäselvää, tuleeko ne muuttaa yhtiöksi. Tämä on todettu hyväksytyssä laissa. Lisäksi Helsingin Energia toimii sähkönmyynnin osalta täysin kilpailluilla markkinoilla. Tältä osin yhtiöittäminen on perusteltua eri yhtiöiden tasapuolisen kohtelun näkökulmasta. Eikä ole perusteltua, että esimerkiksi uusiutuviin energiamuotoihin panostava Ekosähkö-yhtiö joutuu maksamaan yhteisöveroa, mutta Helsingin Energia ei sitä joutuisi maksamaan. Sen sijaan HKL:n osalta yhtiöittämisvelvoitetta ei ole ja suhtaudun sen yhtiöittämiseen erittäin kriittisesti. Lue loppuun

Kategoria(t): Uncategorized | Kommentoi

Helsingin Energian johtokunta hyväksyi yhtiöittämisen. Hallituksen kokoa ei haluttu pienentää.

Tänään oli Helsingin Energian johtokunnan kokous. Ainoana käsiteltävänä asiana listalla oli Helsingin Energian yhtiöittäminen.

Alkuperäisessä esityksessä yhtiöjärjestyksessä olisi määrätty yhtiön hallituksen kooksi maksimissaan seitsemän (7) jäsentä. Tällä hetkellä yhtiön johtokunnan koko on yhdeksän (9) jäsentä.

Tein vastaesityksen, jota koko johtokunta kannatti yksimielisesti! Johtokunta siis päätti esittää, että tulevan Helsingin Energia Oy:n hallituksen koko pysyy samankokoisena kuin nyt. Lopullisesti asian päättää konsernijaosto. Muuten asiat päätettiin valmistelun mukaisesti.

Alla muulle johtokunnalle etukäteen lähettämäni esitys perusteluineen. Kirjoitan yhtiöittämisestä laajemmin myöhemmin.

——————-

Helsingin Energia
Johtokunnan kokous 4.3.2014

§ 2 HELSINGIN ENERGIA -LIIKELAITOKSEN YHTIÖITTÄMINEN (liite 3b)

MUUTOSESITYS

Luonnoksessa yhtiön yhtiöjärjestykseksi määritellään yhtiön hallituksen kooksi vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) jäsentä. Esitän, että yhtiön johtokunnan ja hallituksen kokoa ei pienennetä yhtiön työjärjestyksessä sen nykyisestä koosta, vaan että yhtiöjärjestys  mahdollistaisi sen pitämisen ennallaan.

ESITYS

Esitän yhtiöjärjestyksen 3 § seuraavanlaista muotoilua:

”Hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään yhdeksän (9) varsinaista jäsentä.

Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.”

PERUSTELUT

Mikäli yhtiöjärjestys hyväksytään esitetyssä muodossa ja pienennetään yhtiön hallituksen/ johtokunnan kokoa nykyisestä, heikentää se yhtiön omistajaohjausta tilanteessa, jossa omistajaohjauksen tarve nimenomaan on lisääntynyt. Omistajaohjauksen lisääntynyt tarve johtuu mm. tulevasta päätöksestä koskien Helsingin Energian kehitysohjelmaa ja sen toimeenpanoa tulevina vuosina. Ei ole Helsingin Energian eikä Helsingin kaupungin etu heikentää nykyisessä tilanteessa omistajaohjausta, vaan päinvastoin.

Syyskuussa 2013 astui voimaan Kuntalain 17.3.1995/365 muutos, joka edellyttää Helsingin Energian muuttamista kunnallisesta liikelaitoksesta yhtiöksi.(https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1995/19950365)

Lakimuutos perustuu Suomen hallituksen esitykseen ”Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuntalain muuttamisesta HE 32/2013”. (http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2013/20130032#id204164)

Kyseisessä esityksessä hallitus toteaa, että yhtiöittämisen yhteydessä toiminta muuttuu lähtökohtaisesti läpinäkymättömämmäksi ja kuntalaisten vaikutusmahdollisuudet heikkenevät. Lisäksi hallitus esittää näkemyksenään, että lakimuutos edellyttää omistaja- ja konserniohjauksen vahvistamista kunnissa, jotta turvataan kunnan tahto yhtiön johtamisessa ja toiminnan suuntaamisessa.

Hallituksen esityksen yleisperustelut:

” 4.6 Vaikutukset kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksiin

Toiminnan yhtiöittäminen merkitsee, ettei toimintaan sovelleta esimerkiksi viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) säännöksiä, muun muassa julkisuusperiaatetta, eikä yhtiön päätöksistä ole mahdollisuutta hakea muutosta kuntalain muutoksenhakukeinoin. Toiminta muuttuu siten lähtökohtaisesti läpinäkymättömämmäksi ja kuntalaisten vaikutusmahdollisuudet heikkenevät.
[…]
Toiminnan yhtiöittäminen lisää tarvetta omistaja- ja konserniohjauksen vahvistamiseen kunnissa. Konserniohjauksen vahvistamisella voidaan välttää toiminnan epätarkoituksenmukainen jakaminen sekä varmistaa toiminnan kokonaistaloudellinen hoitaminen. Omistajaohjauksella voidaan turvata kunnan tahto esimerkiksi toiminnan suuntaamisessa.”

Kategoria(t): Uncategorized | Kommentoi

Helsingin Energia tuotti helsinkiläisille 150 miljoonaa euroa

Tiistaina 25.2. oli Helsingin Energian johtokunnan kokous, jossa hyväksyttiin yhtiön tilinpäätös vuoden 2013 osalta. Itse olin valitettavasti poissa kokouksesta sairastumisen vuoksi, mutta paikalla oli varajäseneni Marjatta Vasara.

Tilinpäätöksen hyväksymisen yhteydessä päätettiin myös summasta, jonka Helsingin Energia esittää maksettavaksi Helsingin kaupungille yhtiön tuloksesta. Summan päättää Helsingin kaupunginhallitus.

Yhtiön liikevoitto on 204 miljoonaa euroa ja esityksenä oli, että Helsingin kaupungille siirrettäisiin kesäkuussa 150 miljoonaa euroa. Lue loppuun

Kategoria(t): Uncategorized | Avainsanat: , , , | Kommentoi

Vuosi vaihtui Helsingin Energiassa

Vuosi 2013 on nyt takana. Vedän tässä kirjoituksessa yhteen hieman vuoden jälkimmäistä puoliskoa ja keskityn seuraavissa kirjoituksissa alkaneeseen vuoteen 2014 ja sen merkittävimpiin päätöksiin, eli Helsingin Energian yhtiöittämiseen ja kehitysohjelmaan sekä siihen sisältyviin suuriin investointeihin. Lue loppuun

Kategoria(t): Uncategorized | Avainsanat: , , , | 2 kommenttia

Kaupunginvaltuusto 13.11.2013: Helsingin Energiaa koskevia budjettiesityksiä

Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi Helsingin kaupungin budjetin kokouksessaan muutama viikko sitten 13.11.2013.

Kokouksessa tehtiin muutama muutosesitys koskien Helsingin Energiaa. Esitykset eivät menneet kokouksessa läpi, mutta kommentoin niitä silti ja annan oman näkemykseni asiaan.
Lue loppuun

Kategoria(t): Uncategorized | Avainsanat: , , | Kommentoi

Helsingin Energia 22.10.2013: Uusiutuvien polttoaineiden ekologinen ja sosiaalinen kestävyys sekä sähköautojen latausverkosto

Olennaisimmat päätettävät asiat Helsingin Energian johtokunnassa 22.10.2013 olivat:
– Vastaus Thomas Wallgrenin ponteen.
– Mukaan lähteminen valtakunnalliseen sähköautojen latausoperaatioyhtiöön.

Näiden lisäksi saimme toimitusjohtajan ajankohtaiskatsauksen, kuten jokaisessa kokouksessa. Ajankohtaisesta tilanteesta voidaan lyhyesti todeta seuraavat asiat.
Lue loppuun

Kategoria(t): Uncategorized | Kommentoi

Työpaikkoja uusiutuvasta energiasta

Helsingin kaupungilla ja Helsingin Energialla on vuonna 2015 edessään
suuri päätös. Tuolloin kaupunginvaltuusto päättää, rakennetaanko
Vuosaareen uusi lähes täysin biopolttoaineita käyttävä voimalaitos vai
tehdäänkö Hanasaaren ja Salmisaaren voimaloihin investoinnit, jotka
mahdollistavat biopolttoaineiden käytön nostamisen 5–10%:sta 40%:iin.

Sitra selvitti tuoreessa raportissaan energiainvestointien alue- ja
kansantaloudellisia vaikutuksia. Lue loppuun

Kategoria(t): Uncategorized | Avainsanat: , , , , , | Yksi kommentti